Komu pomagamy

mgr Natalia Prostak – Sobolewskanp-2

Swoją pomoc oferuję osobom dorosłym i młodym dorosłym, w poniższych trudnościach:

 • Nerwica (objawy fizyczne, np. ścisk żołądka, „gula w gardle”, dolegliwości bólowe, zaburzenia snu, koszmary senne, bezsenność, zaburzenia łaknienia; zaburzenia seksualne, natręctwa, lęki, fobie, itp.)
 • Depresja;
 • Zaburzenia osobowości;
 • Niskie poczucie własnej wartości i poczucie nie akceptacji siebie;
 • Problemy w relacjach z ludźmi np. trudności w nawiązywaniu relacji, w utrzymaniu satysfakcjonującego związku i kontaktów z innymi, historii trudnych związków partnerskich, trudności w relacjach zawodowych itp.;
 • Kryzysy życiowe i rozwojowe, np. śmierć bliskiej osoby (wsparcie w naturalnym procesie lub leczenie żałoby patologicznej), rozwód, separacja, utrata pracy, utrata zdrowia, narodziny dziecka, kryzys „wieku średniego”; opuszczenie domu rodzinnego przez dorosłe dziecko, itd.;
 • Doświadczenie zdarzeń traumatycznych, np. wypadku, gwałtu, nadużyć seksualnych, napaści itp.;
 • Doświadczenie przemocy domowej;
 • Współuzależnienie (zespół skutków psychologicznych wynikających z życia w jednej rodzinie z alkoholikiem, powstałych w bezpośrednim związku z jego uzależnieniem), DDA (syndrom Dorosłego Dziecka Alkoholika);
 • Problem w kontrolowaniu własnych emocji i zachowań (złość, frustracja, zachowania impulsywne i agresywne) oraz w radzeniu sobie ze stresem;
 • Poczucie odrzucenia, lęku przed bliskością, nieufności, nadmiarowego poczucia winy, wstydu i strachu;
 • Trudności w wyrażaniu uczuć, potrzeb i oczekiwań wobec innych, nadmiernej uległości i podporządkowania w relacjach, trudności w radzeniu sobie z krytyką, przyjmowaniu pochwał i wyrażaniu zdania;
 • Choroby i dolegliwości fizyczne, mające swe podłoże w czynnikach fizycznych i psychologicznych (zaburzenia psychosomatyczne, somatoformiczne i dysocjacyjne);
 • Trudności w podejmowaniu samodzielnych decyzji, działań, nadmiernej zależności od innych osób;
 • Trudności w dookreśleniu własnej tożsamości- kim jestem, dokąd zmierzam, czego chce, potrzebuję, jaka/i jestem, itp.;
 • Potrzeba lepszego poznania i zrozumienia siebie;
 • Trudności natury emocjonalnej w rozwoju osobistym;
 • Zalecenie lub propozycja lekarza do podjęcia psychoterapii jako metody leczenia.

Nie udzielam pomocy:

 • Osobom niepełnoletnim (dzieciom, młodzieży poniżej 18r.ż.);
 • Osobom uzależnionym;
 • Osobom z aktywnymi objawami psychotycznymi;
 • Nie prowadzę terapii par i terapii rodzinnej.

mgr Joanna Beker

Swoją pomoc oferuję:

 • Osobom dorosłym
 • Dzieciom
 • Młodzieży
 • Rodzicom

mgr Wioletta Wójcicka

Wioletta Wójcicka 1

Swoją pomoc oferuję: 

 • Rodzicom – zapewniam wsparcie w problemach wychowawczych ( psychoedukacja, konsultacje indywidualne lub rodzinne );
 • Dzieciom i młodzieży – udzielam pomocy (indywidualnej i grupowej) w problemach m.in. takich jak:
  • nieśmiałość;
  • objawy psychosomatyczne;
  • trudności w radzeniu sobie z emocjami;
  • niskie poczucie własnej wartości;
  • trudności w koncentracji uwagi;
  • trudności w nawiązywaniu relacji społecznych;
  • nadpobudliwość psychoruchowa;
  • brak motywacji.